......


........ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
-
ผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
-
รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรการบริหารความเสี่ยง
 
-
คู่มือการดำเนินงาน โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map)
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

....... รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2560-2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2564 (รอบ 6 เดือน) 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2563 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2563 (รอบ 6 เดือน) 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2562 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2562 (รอบ 6 เดือน) 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปี 2561 

........ แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 - 2564

แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2564 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2563 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 

........ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2560 - 2564

............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2560
............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2561
............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2562
............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563

........ การประเมินการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม

............... รายงานผลการประเมินการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

........