......


........ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ต.ค. 2562 - มี.ค. 2563) 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ 2562 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการดำเนินดำเนินการตามแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน [ต.ค. 61 - มี.ค. 62]
รายงานการดำเนินดำเนินการตามแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของกรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2561
รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ระบบการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการ : การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

........ แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 - 2564

แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2563 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2562 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2561 
แผนงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2560 

........ แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2560 - 2564

............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2560
............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2561
............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2562
............... แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม ปี 2563

........