......


 

December 09, 2020 / ภาพกิจกรรม

วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti-Corruption Day)

นางปวีณา แสงเดือน รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)”

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 
       
   

May 23, 2020 / ภาพกิจกรรม

การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต วันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นำทัพเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และพร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และปฏิญาณว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ จะยึดหลักในการสร้างธรรมาภิบาล

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 
       
 
 

December 11, 2019 / ภาพกิจกรรม

การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563

กองการเจ้าหน้าที่ จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ ของกรมพัฒนาที่ดิน รุ่นที่ 4" ประจำปีงบประมาณ 2563 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2562 ณ แก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 
       
 
 

May 23, 2019 / ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมและการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกข้าราชการไทย

นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชมนิทรรศการได้ร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงสัญลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของเจ้าหน้าที่กรมฯ และกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกภายในงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...

 
       
 
 

May 23, 2018 / ภาพกิจกรรม

งานสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 55 ปี

นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ชมนิทรรศการได้ร่วมถ่ายรูปเพื่อแสดงสัญลักษณ์เชิงบวกเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตของเจ้าหน้าที่กรมฯ และกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึกภายในงาน

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...


       
 
 

December 5, 2017 / ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560

นางสาวอุษา ทวีแสง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560 ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...


       
 
 

October 9, 2017 / ภาพกิจกรรม

กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวินัย
และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

นางสาวอุษา ทวีแสง รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และข้าราชการกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้คำแนะนำด้านวินัย และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ" ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จังหวัดปทุมธานี

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...