......


........ ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน  
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาที่ดิน  
ขั้นตอน/กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กรมพัฒนาที่ดิน  

........ การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564

สถิติการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ปี 2561 - 2564 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนด้านบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
สถิติการกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2564 

........ การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

สถิติการดำเนินการแก้ไขข้อร้องเรียน ปี 2561 - 2563 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนด้านบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 

........ การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562

รายงานสรุปผลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนด้านบริการ ประจำปีงบประมาณ 2562

........ การร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2561
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามข้อร้องเรียนด้านบริการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

........