......


........ บทความที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม

............... ศีล 5 จริยธรรมพื้นฐานสำหรับการเป็นมนุษย์ (29/03/2564)
..............
. เป็นผู้ควบคุมงานจ้าง แต่ไม่ได้ตรวจควบคุมงานจริง อย่างนี้ผิดแน่ (16/02/2564)
..............
. สถานโทษของผู้ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (21/12/2563)
..............
. งานยังไม่แล้วเสร็จแต่ตรวจรับไว้ โทษถึงไล่ออก (02/07/2563)
..............
. เงินหลวง ตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ ตกเข้ากระเป๋าใคร คนนั้นต้องรับโทษ (23/06/2563)
..............
. กฎหมายปราบโกงใหม่ เอาผิดนิติบุคคลและผู้เกี่ยวข้อง (17/03/2563)
..............
. ผลของการยึดมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้อง (25/02/2563)
..............
. ป่วยจนต้องขาดงานผิดวินัยหรือไม่ (05/08/2562)
..............
. ปลอมหนังสือรับรองเงินเดือน (13/05/2562)
..............
. เอาครุภัณฑ์เสื่อมสภาพกลับบ้านก็มีความผิด (28/03/2562)
..............
. ปปช. เตือน!! ข้าราชการ ห้ามนำรถราชการไปใช้ส่วนตัว มีโทษรุนแรง (22/11/2561)
..............
. ทำไม คนดี จึงทุจริตคอร์รัปชั่น (03/08/2561)
............... ตัวอย่างของผู้ที่มีและขาดคุณธรรมจริยธรรม (03/08/2561)
............... การรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (03/08/2561)
..............
. การวิจัยเพื่อศึกษารูปแบบการทุจริตเชิงนโยบาย (04/09/2560)
..............
. พฤติการณ์อันควรสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง (31/08/2560)
..............
. ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตคอร์รัปชั่น (28/08/2560)