สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ "ไม่ทนคนโกง"
         
หัวข้อ เรื่อง นักธุรกิจ เวลา 2 นาที 32 วินาที
หัวข้อ เรื่อง คุณครู เวลา 2นาที 56 วินาที
         
รูปแบบความเสี่ยงทุจริต  
         
สปอตโฆษณา "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"  
         
หัวข้อ เรื่อง โอกาส เวลา 15 วินาที
หัวข้อ เรื่อง สนับสนุน เวลา 15 วินาที
หัวข้อ เรื่อง ยกย่อง เวลา 15 วินาที
หัวข้อ เรื่อง โอกาส เวลา 30 วินาที
หัวข้อ เรื่อง สนับสนุน เวลา 30 วินาที
หัวข้อ เรื่อง ยกย่อง เวลา 30 วินาที
         
ภาพยนตร์ Motion Infographic  
         
หัวข้อ เรื่อง หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง
หัวข้อ เรื่อง เกมส์โกง สังเวียนทุจริต
หัวข้อ เรื่อง โรคปิดหูปิดตาปิดปาก
         
ภาพยนตร์โฆษณาทางสถานีโทรทัศน์  
         
หัวข้อ เรื่อง แซงคิว
หัวข้อ เรื่อง หัวหน้าพาโกง
หัวข้อ เรื่อง ซื้อสิทธิ์ขายเสียง
หัวข้อ เรื่อง คุณว่าใครชนะ
หัวข้อ เรื่อง การบ้าน
         
เอกสารประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.พด.) กรมพัฒนาที่ดิน
         
หัวข้อ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
หัวข้อ แผ่นพับประชาสัมพันธ์
         
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม
         
หัวข้อ  ไม่มีวัน...หมดอายุ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตนมโรงเรียน
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  เฟส 1 ตึก 13  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  ขอเสียงหน่อย  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  ติดชัวร์-ติดชั่ว  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการสอบบรรจุครู
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  โฉด/เลว/ดี  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  โจร-กรรม  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตของอดีตปลัดกระทรวงคมนาคม (นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม)
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  ตะบันไฟ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถดับเพลิง
หัวข้อ  เภ-สัตย์  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการจัดซื้อยา
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
หัวข้อ  กรรมติดล้อ  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตรถหรู
หัวข้อ  ต้นกล้า  นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการทุจริตการรับจำนำข้าว
  หัวข้อ ตอนที่ 1
  หัวข้อ ตอนที่ 2
         
ผลการคัดเลือกผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2558
         
1. ผลการตัดสินการประกวดสื่อป้องกันการทุจริตในระดับมัธยมศึกษา
  หัวข้อ รางวัลชนะเลิศ
    ทีม GREEN & WHITE โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัด
ภูเก็ต
      จากผลงาน "THE IMITATION (เลียนแบบ)"
  หัวข้อ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
    ทีม Extreme Film วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
      จากผลงาน "Copy As"
 
-----------------------------------------------------