อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์  ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
งานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566 (Desertification & Drought Day)
1 มิ.ย. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมการจัดงานวันทะเลทรายและภัยแล้งโลก ปี 2566
31 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
พิธีเปิดงานส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพ Fisherman Shop Festival
25 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ)
ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
24 พ.ค. 2566
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายปราโมทย์ ยาใจ
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
งานวันสถาปนากรมครบรอบ 60 ปี ในหัวข้อ “ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต”
23 พ.ค. 2566
1 ..