อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2564
26 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
เป็นประธานในพิธีเปิดห้องบันทึกเสียงดิจิทัล กรมพัฒนาที่ดิน
20 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นางสาวกัญญา ระสิตานนท์ เข้าร่วมโครงการฯ
18 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ร่วมลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขุดลอกคลองพลเอกอาทิตย์ฯ จ.สงขลา
17 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ ณ อ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย อ.นาหม่อม จ.สงขลา
16 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง จ.ตรัง
15 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมชี้แจงโครงการป้องการชะล้างพังทลาย และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
14 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก ครั้ง 3/2564
13 ต.ค. 2564
1 ..