แผนงาน/งบประมาณ
ปีงบประมาณ 2566
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ปีงบประมาณ 2565
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565
      การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
ปีงบประมาณ 2564
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
      แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564
      แผนการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2564
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (ไตรมาส 2)
      ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 รอบ 12 เดือน
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
      รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
      รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 12 เดือน
      รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
      แผนการขับเคลื่อนการใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ปี 2563
      รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563
      รายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563