> แนะนำกรม > การแบ่งส่วนราชการ > หน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดิน


     
หน่วยงานส่วนกลาง
     
   กลุ่มตรวจสอบภายใน  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
     
   ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ  
     
   สำนักงานเลขานุการกรม  กองการเจ้าหน้าที่
     
   กองคลัง  กองแผนงาน
     
   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
     
   สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน  สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
     
   กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน  สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
     
   กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน  กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
     
หน่วยงานส่วนภูมิภาค
     
   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
     
   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     
   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
     
   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
     
   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
     
   สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12