อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
26 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
เยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรทำสวนป่าคลอก ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
14 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเพาะเห็ดบ้านป่าครองชีพ
14 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมเพื่อพิจารณาปรับโครงสร้างภายในกอง/สำนักส่วนกลาง
4 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
ประชุมการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2565
1 พ.ย. 2564
1 ..