> แนะนำกรม > บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน > ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต


 

       
    นางนงนุช ศรีพุ่ม
Mrs. Nongnuch  Sripum
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
โทร. 0-2577-3370
E-mail : r01_1@ldd.go.th 
   

   

นายเอนก ดีพรมกุล 
Mr. Anek Deepromkul
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2
โทร. 038-351409
E-mail : r02_1@ldd.go.th

   

    นายชาติชาย  ประสาระวัน
Mr. Chatchai  Prasarawon

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
โทร. 044-371354 ต่อ 19
E-mail : r03_1@ldd.go.th
   

    นายศรจิตร  ศรีณรงค์
Mr. Sornjit  Srinarong

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
โทร. 045-312646
E-mail : r04_1@ldd.go.th
   

    นายบุญช่วย ช่วยระดม
Mr. Boonchuay Chuayradom

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5
โทร. 043-246668
E-mail : r05_1@ldd.go.th
   

    นายถาวร  มีชัย
Mr. Thavorn  Meechai

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6
โทร. 053-121174
E-mail : r06_1@ldd.go.th
   


   
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายนครินทร์  ชมภู
Mr. Nakarin  Chompu
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
โทร. 054-771588
E-mail : r07_1@ldd.go.th
   


   
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายพิทโยธร  ไวทยาวัฒน์
Mr. Pitayotron  Waitayawat

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8
โทร. 055-321256
E-mail r08_1@ldd.go.th
   


   
นายสมบูรณ์  ธิจันทร์
Mr. Somboon  Thichan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9
โทร. 056-881247
E-mail : r09_1@ldd.go.th
   


   
-
-
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10
โทร. 032-320928
E-mail : r10_1@ldd.go.th
   


    นายภิญโญ สุวรรณชนะ
Mr. Pinyo Suwanchana

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11
โทร. 077-311110
E-mail r11_1@ldd.go.th
   

    นายสุชล แก้วเกาะสะบ้า
Mr.Suchon Kaewkosaba

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
โทร.  074-330232
E-mail : r12_1@ldd.go.th
   

    นางสายหยุด  เพ็ชรสุข
Mrs. Saiyud  Phetsuk

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
                อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 073-631033
E-mail : cpt_1@ldd.go.th
   

    นางสาวเกษร  จำปา
Ms. Kaesorn  Jumpa

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน
                อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
โทร. 038-554982
E-mail : ckh_1@ldd.go.th
   

    นายพัฒนา  อภิญดา 
Mr. Pattna  Apinda
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง
โทร. 053-121368
E-mail: cnr_1@ldd.go.th
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอนุรักษ์ บัวคลี่คลาย
-
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม
โทร. 032-240803
E-mail: r10_10@ldd.go.th
   
    นายธนัชกฤต กลิ่นหวล
-
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์ (หนองพลับ - กลัดหลวง)
โทร. 032-528015
E-mail: r10_8@ldd.go.th
   
    นางสาวกฤษณา  ทิวาตรี
Ms. Kritsana  Tiwatri
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการจัดการที่ดิน
 ชัยพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง
โทร. 032-909227
E-mail: r10_9@ldd.go.th
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน