> แนะนำกรม > บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน > ผู้อำนวยการส่วนกลาง


 

       
    นายฆนนาท ภู่กรรณ์
Mr. Kananart  Phukun
ตำแหน่ง  เลขานุการกรม
โทร. 0-2579-5128
E-mail : ofs_1@ldd.go.th
   

    นางปวีณา  แสงเดือน
Mrs. Paweena  Sangduen
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
โทร. 0-2941-2608
E-mail : psd_1@ldd.go.th
   

    นางกัญญาภัค  ทองจันทร์
Mrs. Kanyapak  Thongchan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 0-2579-2583
E-mail fid_1@ldd.go.th
   

    นางอรอุมา  สรรพสิทธิ์โยธิน
Mrs. Onuma  Suppasityothin
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองแผนงาน
โทร. 0-2579-1096
E-mail pld_1@ldd.go.th
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอัธยะ  พินจงสกุลดิษฐ
Mr. Attaya Phinjongsakuldit
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โทร. 02-941-2131
E-mail : cit_1@ldd.go.th
   

    นายยุทธศาสตร์  อนุรักติพันธุ์
Mr. Yuthasart  Anuluxtipun
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
โทร. 0-2941-2924
E-mail : ord_1@ldd.go.th
   


   
นายสถิระ  อุดมศรี
Mr. Satira  Udomsri
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
โทร. 0-2579-5122
E-mail : oss_1@ldd.go.th
   


   
นางสาวสุมิตรา วัฒนา
Ms. Sumitra Watana

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-2561-3521
E-mail : osd_1@ldd.go.th
   


   
นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม
Mr. Somsot Dumnoenngam

ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทร. 0-2579-0904
E-mail : osm_1@ldd.go.th
   


   
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้
นายธนากร  นาเชียงใต้
Mr. Thanakorn Nachiengtai
ตำแหน่ง   ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2941-2116
E-mail : oed_1@ldd.go.th
   


    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
-
ตำแหน่ง 
  ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
โทร.  0-2562-5119
E-mail : sbd_1@ldd.go.th
   

    นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง
Mr. Chettaruj  Janplang
ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน
โทร.  0-2579-2270
E-mail :  lpd_1@ldd.go.th
   

    นางสาวปภาดา  ฟูรังษีโรจน์
Ms. Paphada  Foorangseeroj
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
โทร. 02-5792529
E-Mail : aud_1@ldd.go.th
   

    นางสาววิเศษลักษณ์  พงษ์จันทร์
Ms. Wisetlak  Pongchan
ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทร. 02-5797740
E-Mail : adg_1@ldd.go.th
   

    ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวรัญญู บัวขาว
Mr. Waranyu Buakhao

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินเฉพาะกิจ
โทร. 1760 ต่อ 2205
E-Mail : slc_1@ldd.go.th
   

 

 

ผู้บริหารระดับสูง l ผู้เชี่ยวชาญ | ผู้อำนวยการส่วนกลาง l ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต  l  ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน