อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางนงนฺช ศรีพุ่ม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและมาตรฐานการทำงานให้เกิดผลผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
16 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรีศักดิ์ ธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ประชุมขับเคลื่อนโครงการป้องกันชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม
16 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายชาติชาย ประสาระวัน
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3)
ประชุมสรุปผลการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
14 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวเกษร จำปา
(ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ)
ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
8 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสากล ณ ฤทธิ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
เปิดการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS”
8 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายนครินทร์ ชมภู
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
เปิดการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564
26 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายนครินทร์ ชมภู
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ดิน
26 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรจิตร ศรีณรงค์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4)
ประชุมติดตามงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
17 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายศรีศักดิ์ ธานี
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12)
ประชุมขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลองค์กรออนไลน์
16 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางนงนุช ศรีพุ่ม
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1)
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานและบริหารความเสี่ยง
13 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายถาวร มีชัย
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
ปลูกฟ้าทะลายโจร
10 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสากล ณ ฤทธิ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรูปแบบก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
10 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสากล ณ ฤทธิ์
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5)
ลงพื้นที่ดูงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรบ้านหนองดู่
4 ส.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายถาวร มีชัย
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6)
ประชุมขับเคลื่อนงานโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินฯ
21 ก.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายนครินทร์ ชมภู
(ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7)
ร่วมกิจกรรมปลูกฟ้าทะลายโจร จำนวน 300 ต้น ในพื้นที่ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
20 ก.ค. 2564
1 ..