ประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2563
 
นางอรนาฏ  โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายอภิชาต  หวังดุลยกิติ นักสำรวจดิน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
นายธันยบูรณ์  บัวงาม พนักงานขับรถ ส2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 10