บุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564
 
นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายบัญฑิต  จันทรัตน์ นิติกรชำนาญการพิเศษ
สำนักงานเลขานุการกรม
 
นายวชิราวุธ  แว่นทอง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
 
นางสาวเสาวคนธ์  บุญยะวันตัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12
 
นายบุญโลม  แว่นเพชร พนักงานขับรถยนต์ ส2
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3