อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ปี 2564
26 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 5/2564
24 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมหารือปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี
17 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินการโครงการต่างๆ จังหวัดกระบี่
15 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมขับเคลื่อนการประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก ปี 2564
2 พ.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกร นางสาวกัญญา ระสิตานนท์ เข้าร่วมโครงการฯ
18 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการวันดินโลก ครั้งที่ 1/2564
11 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานวันดินโลกปี 2564
9 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
ร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
8 ต.ค. 2564
1