ผลการประเมิน IT..
การประชุมวิชากา..
งานสีสันพรรณไม้
ความรู้ปุ๋ยอินท..
วันหมอดินอาสา
e-Service ตรวจส..
Soil Bank
รวมข่าวรับเสด็จพระเท..
  
ประชุมคณะอนุกรรมการก..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 10 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะอนุกรรมการก..
นายสถาพร ใจอารีย์
(รองอธิบดีด้านวิชาการ)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
พิธีลงนามถวายพระพรชั..
นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
(อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานพัฒนาร..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 9 สิงหาคม 2565
ประชุมคณะทำงานประชาส..
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
(เลขานุการกรม)
วันที่ 8 สิงหาคม 2565
เปิดการประชุมจัดทำแผ..
นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
(รองอธิบดีด้านบริหาร)
วันที่ 6 สิงหาคม 2565
  
ทีมดี ดินดี 59 ปี กรมพัฒนาที่ดิน
บรรยากาศการจัดงานวันดินโลก 2564
Kick Off วันหมอดินอาสากรมพัฒนาที่ดิน
พารู้จัก ... ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.14
จากหมอดินไทย สู่หมอดินอินเตอร์
รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564