อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานสนับสนุนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2564
26 ต.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมโครงการมาตรการ วิธีการในการป้องกันการเกิดดินถล่มและการชะล้างพังทลายของดิน ในระยะที่ 3
10 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม สภาผู้แทนราษฎร
8 ก.ย. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
วิทยากรบรรยายหลักสูตรการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลมุ่งสู่เกษตร 4.0
16 มี.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
วิทยากรบรรยายหลักสูตรการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลมุ่งสู่เกษตร 4.0
9 มี.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
(ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
เปิดการบรรยาย มุมมองผู้ทรงคุณวุฒิต่อเอกสารวิชาการฯ
9 มี.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 4.0
24 ก.พ. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
(ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
ประชุมการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน (Coaching) ครั้งที่ 1/2564
24 ก.พ. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
(ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
ประชุมภายในกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน
17 ก.พ. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)
ประชุมคณะทำงานประเมินและจัดทำรายงานผลการพัฒนาองค์การ
18 ม.ค. 2564
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายประเสริฐ เทพนรประไพ
(ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน)
ลงตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม..
28 ธ.ค. 2563
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางจันทร์เพ็ญ  ลาภจิตร
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการจัดทำฐานข้อมูลการโต้ตอบกับผู้รับบริการด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI Chat..
22 ธ.ค. 2563
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)
ประชุมผู้อำนวยการกลุ่ม / ฝ่ายกองแผนงาน ครั้งที่ 12/2563
21 ธ.ค. 2563
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ปีงบประมาณ 2564
17 ธ.ค. 2563
1