อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน   |   รองอธิบดีด้านบริหาร   |   รองอธิบดีด้านวิชาการ   |   รองอธิบดีด้านปฎิบัติการ   |   ผู้อำนวยการส่วนกลาง   |   ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต   |   รวมข่าวการรับเสด็จ   |  ทั้งหมด
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอาทิตย์ ศุขเกษม
(ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน)
ติดตามโครงการส่งเสริมการใช้ พด.13​ ในพื้นที่ขยายผลกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพด​ อ.น้ำยืน จ. อุบลราชธานี
24 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ
(ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
6 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมหารือ การขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม
1 มิ.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นางสาวพรรณพิศ บ่วงนาวา
(ผู้อำนวยการกองแผนงาน)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
29 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโนบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมการใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และ AI model กับบริษัท PASCO ประเทศญี่ปุ่น
25 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมคณะทำงานศึกษาและพัฒนาแนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 1/2565
17 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565 ครั้งที่ 6
11 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ให้สัมภาษณ์ บริษัท PASCO เกี่ยวกับระบบ Agri-map Online และการชลประทานเพื่อการเกษตรของไทย
10 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายฆนนาท ภู่กรรณ์
(เลขานุการกรม)
ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและประสานงาน ครั้งที่ 1/2565
6 พ.ค. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ลงพื้นที่คัดเลือกรางวัล Zoning by Agri-Map ประจำปี 2565 ครั้งที่ 5
27 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
20 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดิน
19 เม.ย. 2565
ภาพข่าวผู้บริหาร
นายสมศักดิ์ สุขจันทร์
(ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน)
ลงพื้นที่พิจารณาคัดเลือกรางวัลฯ ประจำปี 2565 เนื่องในวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
5 เม.ย. 2565
1