sky

มาตรา 7

 • (1) โครงสร้างและการจัดการองค์กรในการดำเนินการ

 • (2) สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

 • (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำ ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ

 • (4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน นโยบายหรือการตีความ

 • (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 •   

  มาตรา 9

 • (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

 • (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

 • (3) แผนงานโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของปีที่กำลังดำเนินการ

 • (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

 • (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง

 • (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

 • (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมายหรือโดยมติคณะรัฐมนตรี

 • (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 •   

  มาตรา 23

 • (1) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล

 • tree