นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17913

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุม

1. รมว. กษ ให้ทุกหน่วยงาน กษ. ยึดหลักการดำเนินงาน ดังนี้         
          1.1 ยึดหลักการทำงานแบบ Area Approach          
          1.2 ให้ทุกหน่วยงาน กษ. แปลงนโยบายที่ได้สั่งการให้เป็นแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ที่สอดคล้องกันและขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ซึ่งอาจเป็นงานที่ทำอยู่แล้ว หรืองานที่ริเริ่มใหม่ และให้รายงาน รมว. กษ. ทราบอย่างต่อเนื่อง          
          1.3 ทุกหน่วยงานต้องมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้มีหน่วยงานเจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันวางแผนงาน          
          1.4 เน้นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของตลาด          
          1.5 ให้ความสำคัญกับเรื่องการกักเก็บน้ำสูงสุด          
          1.6 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ต้องกำหนดแผนงานให้ชัดเจนว่าจะทำที่ไหน อย่างไร ให้ดำเนินการต่อจากท่านปีติพงศ์          
          1.7 สหกรณ์ต้องมีความเข้มแข็ง          
          1.8 ในการดำเนินงานทุกเรื่อง ต้องมีเป้าหมายชัดเจน ให้ดูสถานการณ์ทั้งภายในและต่างประเทศ          
          1.9 การรายงาน รมว. กษ. ให้เริ่มจากคิดจะทำอะไร มีเป้าหมายอะไร และจะมีแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) อะไรที่จะนำไปสู่เป้าหมาย

2. ส่วนราชการของ กษ. ได้รายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจและนโยบาย ซึ่ง รมว. กษ. ได้มีข้อสั่งการและข้อคิดเห็นที่สำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน สรุปได้ดังนี้         
          2.1 หน่วยงานในพื้นที่ของ กษ. ในจังหวัดทั่วประเทศ เช่น เกษตรตำบล เกษตรอำเภอ ต้องรอบรู้และมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของตนเองเป็นอย่างดี ให้ กสก. และประสาน พด. เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้          
          2.2 การสร้างบ่อน้ำในไร่นา ซึ่งได้งบประมาณ 20,000 บ่อ เกษตรกรไม่ค่อยทราบเรื่องนี้ จึงไปจ้างทหารขุดบ่อ ดังนั้น พด. ต้องทบทวนการวางแผนการเข้าถึงข้อมูล และประโยชน์ในการมีบ่อน้ำในไร่ให้กับเกษตรกรให้มากขึ้น          
          2.3 โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาที่ดินหรือโปรแกรมจัดทำปุ๋ยรายแปลง ดิน น้ำ พืช และ มกอช. (มาตรฐาน) ต้องมีอยู่ในหน่วยงาน กสก. เช่น เกษตรอำเภอ เกษตรตำบล ต้องมีและต้องรู้ชำนาญงาน

3. เรื่องให้ความสำคัญ ดังนี้         
          3.1 กสส. เรื่องโครงการเครดิตยูเนี่ยน และโครงการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร (เคยมี ประมาณปี 2552)          
          3.2 เรื่องประมง ที่จะประท้วงจะแก้ไขปัญหาอย่างไร          
          3.3 เรื่องบูรณาการ แบบ Area Approach ทั้ง วก. กสก. มกอช. ชป. พด. ต้องร่วมมือกัน
          3.4 เรื่องการลดต้นทุนการผลิต ต้องเพิ่มผลผลิตต่อไร่ด้วย จะทำอย่างไร          
          3.5 เรื่องคุณภาพสินค้า จะต้องใช้ทุกหน่วยงาน เพื่อให้สินค้าเกษตรมีคุณภาพ          
          3.6 เรื่องกักเก็บน้ำ มอบ ชป. ต้องไปดู          
          3.7 เรื่องเกษตรอินทรีย์ เกี่ยวข้องกับ วก. มกอช. กป. ปศ.          
          3.8 ให้เตรียมร่างกฎหมายรองรับที่สอดคล้องกับ (ร่าง) รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร          
          3.9 มอบรองปลัดฯ วิมล ไปฟิลิปินส์แทนในการประชุม AMAF และให้ดูเรื่องมอบหมายรัฐมนตรีกระทรวงอื่นรักษาการแทน ซึ่งสมัยที่ผ่านมา รมว.กษ. ไม่อยู่จะมอบ รมว.พณ.          
          3.10 เรื่องการบุกรุกป่าปลูกยางพารา ถ้าเป็นสวนป่ายางของนายทุนต้องดำเนินการเฉียบขาด แต่ถ้าเป็นของเกษตรกรรายย่อยจะดูแลอย่างไร          
          3.11 เรื่องบริหารจัดการน้ำมอบไปแล้ว เนื่องจากนายกรัฐมนตรีจะต้องเดินทางไปประชุม UN ให้หน่วยงานพิจารณา หากเห็นว่าควรมีประเด็นเกี่ยวข้องให้สรุปเสนอด่วน

4. เรื่องเพื่อพิจารณา         
          4.1 แนวทางการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร              
               รองเลขาธิการ สศก. (นางสาวจริยา สุทธิไชยา) ได้นำเสนอแนวทางการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรซึ่ง รมว. กษ. และที่ประชุม ให้ความเห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อคิดเห็น ดังนี้  
               1) ต้องการเหบผิดชอบ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป โดยได้ดำเนินการรวบรวมรายงานผลการตรวจราชการไว้ ดังนี้

Tecea debis dolorempore pore lacit porum faceperum, que sint quodic tem fugiatem quam quis abo. Upta illaccuptis est od maximus suntore, officiatias as am liquis esequam fugias eos qui unto beribusa ate verro officip issit, ius, idellent molor as nullam inverat offictem simust, conseceatem repediti repta vel enda ium, ut hitat.

Onsequiam qui cum quunt porum et facerrum velectia et velitiis re nonsequam nonse etus atur, es aut exeribus.

Tem facepereres qui comniat iuscillent earumquas ent.

Bea nonectatin num vel ipsum reiuren ihiliquodit et eium nit restoruntis et abo. Aquoditaes ea sequiatessit lacient enimus.

Omnis veliquos eum qui iminctinis rem. Nem et officat.

It etur, sitiam, quam quis dolorat maiosape magnit et, sam, earias solutet plantem rernat.

Olorerehenis sunt dollam, volent magnissimi, sust, corio verspelest, asim unt quiam ex expliquae nes non persperrum aciat laudis experrorerum ipicatest apient dit evel in nonsed ersperum fugitas voluptate latio modit eatquiaturit everuntio quisi il et laborer ioraes duciis maximus es que odias debiti simporiatur acea ilitior eperovit quidiciatur?

Vit invera vendae netur reprore mporibus modi ullandia nonse pe dolut volent pa susantum a simendaerum voluptas acernatur as quas modi suntore dolumet uriorem rest minustempor aci dendant ibustio nempedic to idestrum fugiate modia ant, quatur aut aut volo inullam asint.

Ucidese verum volo est, cust reium eos magnienderi custis doluptat.

Apicius as alia cuptatquae num, simi, quae mos estibus.

-->