คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17835


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559


คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด IPA ปี 2559

- สพข.1          - สพข.2         - สพข.3         - สพข.4

- สพข.5          - สพข.6         - สพข.7         - สพข.8

- สพข.9          - สพข.10       - สพข.11       - สพข.12


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2550


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551-2554  ตามแนวทาง HR Scorecard


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549


แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2547

รายละเอียดการลงนามระหว่างรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน :