คำรับรองการปฏิบัติราชการ

ภาพbannerหน้าเวบ หมายเลข17835


               การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการเปนเครื่องมือการบริหารราชการสมัยใหมที่จะชวยใหองค์การปฏิบัติราชการเป็นไปตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ตามนัยของมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผนดิน ( ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 เชนในเรื่องของภาระรับผิดชอบ (Accountability) เพื่อตอบคําถามหรือใหข้อมูลแกประชาชนเกี่ยวกับการใชอํานาจรัฐและการใชเงินแผนดินวากอใหเกิดประสิทธิผล ความคุมคา ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการหรือไม อยางไรและเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจและการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตลอดจนใหบุคลากรทุกระดับในองค์การมีสวนรวมและรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก โดยใช้ Key Performance Indicator (KPI) เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการดำเนินงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ขององค์การซึ่งสามารถแสดงผลของการวัดหรือการประเมินในรูปข้อมูลเชิงประมาณเพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงานขององค์การหรือหน่วยงานภายในองค์การเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวัดการประเมิน  เพื่อทราบถึงผลลัพธ์การดำเนินการทั้งผลดี  ผลร้าย  ความล้มเหลว  ความสำเร็จและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ดังนั้นการมีระบบการวัดและประเมินด้วย KPI จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์การทั้งความสำเร็จ หรือความล้มเหลวอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

ผลการดำเนินงานการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมพัฒนาที่ดินมีดังต่อไปนี้

คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559


คู่มือการถ่ายทอดตัวชี้วัด (Cascading) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ 2559


แบบฟอร์มการถ่ายทอดตัวชี้วัด IPA ปี 2559


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2552


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2551


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2550


แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ของกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551-2554  ตามแนวทาง HR Scorecard


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2549


แผนภูมิแสดงขั้นตอนการให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


รายละเอียดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2548


คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2547

รายละเอียดการลงนามระหว่างรองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตกับอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน :