แผนการดำเนินงาน (ด้านจริยธรรม)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ประจำปีงบประมาณ 2560 - 2564
- ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560
- ประจำปีงบประมาณ 2555
- ประจำปีงบประมาณ 2554
  - ประจำปีงบประมาณ 2553
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2552-2555)
และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2552