ประกาศ (ด้านจริยธรรม)
ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ 2565
ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม
ประกาศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม