ประกาศ (ด้านจริยธรรม)
ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม
ประกาศ เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมพัฒนาที่ดิน
ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม