ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่เว็บไซต์
ปลูก "ต้นรวงผึ้ง" พรรณไม้ประจำพระองค์
รัชกาลที่ 10 ด้วยการ Scan QR Code นี้

สรุปการปลูกต้นรวงผึ้ง กรมพัฒนาที่ดิน

จำนวนทั้งสิ้น  641  ต้น