สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธาน(6 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม (2 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด (6 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร (6 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ (4 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร (6 ต้น)
 
สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ (9 ต้น)
 
 
สรุปจำนวนต้นรวงผึ้ง รวมทั้งสิ้น
จำนวน 43 ต้น 
 
 
 
 
 
               วันพฤหัสบดีที่ 31พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ปลูกต้นรวงผึ้ง (ต้นไม้ประจำพระองค์ รัชกาลที่10 ) จำนวน 4 ต้น โดยปลูก ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี