......


........ รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions lndex CPI) ประจำปี 2563

........ กรมพัฒนาที่ดิน ได้รับเกียรติบัตร องค์กรคุณธรรม ระดับต้นแบบ

........ หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

........ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

........ การประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ครั้งที่ 1/2560

........ กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน งานวันดินโลก 5 ธันวาคม 2560

........ กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม