.....

........เมื่อวันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 57 ปี อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ พร้อมรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และพร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต และปฏิญาณว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และ จะยึดหลักในการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างคุณธรรมในองค์กร สื่อสารภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติไม่ทนต่อการทุจริต และป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ณ กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพมหานคร

คำกล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ในงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน
วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2563 ณ กรมพัฒนาที่ดิน