.....

........เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) นางสาวอุษา ทวีแสง รองหัวหน้าศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมกองการเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการประชุมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของศูนย์ฯ ติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2560 และแผนงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2561