.....

........วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต” ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล การป้องกันและการปราบปราบการทุจริตในหน่วยงาน ให้ตระหนักถึงประโยชน์และผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการนำหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

........ทั้งนี้ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม ได้พร้อมใจกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต เพื่อเป็นการประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจะยึดหลักในการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริต สร้างวัฒนธรรมในองค์กร สร้างคุณธรรมในองค์กร สื่อสารภายในหน่วยงาน สร้างทัศนคติไม่ทนต่อการทุจริต และป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ

........สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท ดร. เจนจบ พละเดช วิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม โดยมีข้าราชการระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน จากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 1214 ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน กรุงเทพฯ และถ่ายทอดผ่านระบบอบรมทางไกล Web Conference ไปยังห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน 1-12 และสถานีพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ