......


........ หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

หลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) 
หลักสูตรอื่นๆ 
  ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบได้ที่ http://e-reg.cgd.go.th/cgdr
  สามารถตรวจสอบ หลักสูตรที่เปิดสอน วันที่อบรม ระยะเวลา(วัน) จำนวนคน รุ่นที่
ได้ที่ http://e-reg.cgd.go.th/cgdr > หลักสูตรทั่วไป

........ หลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของสำนักงาน ก.พ.

หลักสูตร พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  สามารถตรวจสอบ หลักสูตรที่เปิดสอน วันที่อบรม ระยะเวลา(วัน) จำนวนคน รุ่นที่
ได้ที่ https://www.ocsc.go.th/LearningPortal