.....

........นางปวีณา แสงเดือน รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean MOAC)”

........ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ขอมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ซึ่งวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day) โดยรณรงค์ให้บุคลากรกรมพัฒนาที่ดิน ตระหนักถึงความสำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และมีการแสดงเชิงสัญลักษณ์ เพื่อจุดกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่ทนคนโกง เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบ