.....

........วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 นางสาวอุษา ทวีแสง ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (ศปท.พด.) นำเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ และข้าราชการกลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ร่วมจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คำแนะนำด้านวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ" ระหว่างวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โฮเต็ล จ.ปทุมธานี