แผนที่ความอุดมสมบูรณ์ของดิน จำแนกรายจังหวัด 
   
  ประวัติและพัฒนาการด้านการสำรวจจำแนกดิน
   
  ความรู้พื้นฐานด้านทรัพยากรดิน
   
  การสำรวจดิน
   
  การจำแนกดินในประเทศไทย
   
  แผนที่ดินของประเทศไทย
   
  ลักษณะและสมบัติดินของชุดดินจัดตั้งในประเทศไทย
   
  ลักษณะและสมบัติของกลุ่มชุดดิน
   
  แผนที่กลุ่มชุดดิน (Soil Group) มาตราส่วน 1:25,000
    (แสดงข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูก และรายงานสรุปขนาดพื้นที่แยกตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน)
   
  แผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:100,000 (ปรับปรุงข้อมูลทั้งประเทศ ปี 2554)
   
  แผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 (ข้อมูล 13 จังหวัด ปี 2557)
   
  แผนที่และสารสนเทศดินเพื่อการใช้และบริหารจัดการที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  หนังสือชุดดินภาคตะวันออกและภาคใต้ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
   
  หนังสือชุดดินภาคอีสาน : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
   
  หนังสือชุดดินภาคกลาง : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร
   
  หนังสือชุดดินภาคเหนือ : ความรู้พื้นฐานเพื่อการเกษตร