ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายนครินทร์  ชมภู
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7
     โทร. 054-771588
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นายศรัญณุพงษ์  ชัยวัฒนกุล
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 054-771588
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางอาภิสญา  รัตนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 054-771588
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสุนีย์รัตน์ โลหะโชติ
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 054-771588
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายอรรถพันธ์ ศรีศุภโอฬาร
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 054-771588
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
พลฯ เบญจพล  มั่นเหมาะ
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 054-771588
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายธนา  สมบัติทัฬห
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 054-771588
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 4 สถานี ดังนี้
       
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเทวินทร์  รวมสุขนิรันดร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินน่าน
โทร. 054-059-813
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย
โทร. 053-776-577
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายดนัย  พรอำนวยลาภ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแพร่
โทร. 054-597-294
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเสถียร  ธรรมยืน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา
โทร. 054-410-567
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7