ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายศรจิตร  ศรีณรงค์
     Mr. Sornjit  Srinarong
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
     โทร. 045-312646
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นายยุทธสงค์  นามสาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 045-317909
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางสาวนุสรา  ท้าวแก้ว
รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 045-317909
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 045-355143
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายเกรียงไกร  อิ่มสมโภช
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 045-355142
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายสินธิพงษ์  เพียรงูเหลือม
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 045-355141
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวภัคจิรา  หนูมโน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 043-626898
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 7 สถานี ดังนี้
       
นายพันมหา  ทองบ่อ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 045-210-830
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายบุญส่ง  ชื่นตา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
โทร. 042-503-586-8
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายบุญถม  กุมพล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 043-626-909-10
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายคมกริช จินดามณี
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 045-773-127-8
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวปณตพร คูณพันธ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 045-814-642
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 042-643-772
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายสรรเสริญ เจริญศิริ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 045-452-887
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4