ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายชาติชาย  ประสาระวัน
     Mr. Chatchai  Prasarawon
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3
     โทร. 044-371354 ต่อ 19
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางสาวเสาวนีย์  ประจันศรี
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 044-371354 ต่อ 15
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางสาวธัญญรัตน์  เอกอัศดร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 044-371354 ต่อ 15
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายจิรยุทธ์ คำขจร
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 044-371397
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวสยาม  ไชยทิพย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 044-371354 ต่อ 17
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายอุดม ศรีกันชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและทำแผนที่
โทร. 044-371354 ต่อ 18
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวมณฑาทิพย์  สงวนรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 044-371354 ต่อ 20
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3  มีสถานีพัฒนาที่ดินที่รับผิดชอบ จำนวน 4 สถานี ดังนี้
       
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวิรุธ  คงเมือง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา
โทร. 044-371-774
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายเกรียงไกร  ไชยโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินบุรีรัมย์
โทร. 044-119988-9
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายไลซันต์  ตั้งภูมิ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ
โทร. 044-124-114
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางปิ่นเพชร  ดีล้อม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
โทร. 044-069-905
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3