ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางนงนุช ศรีพุ่ม
     Mrs. Nongnuch  Sripum
     ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1
     โทร. 0-2577-3370
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
         Bullet ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
         Bullet รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
         Bullet ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
         Bullet ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
         Bullet ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางมัทธนา  ชัยมหาวัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2577-2339
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางอารีรัตน์  สีคล้าย
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2577-3371
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
-
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2577-3372
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวนัทฐา ทักษ์รัตนศรัณย์
ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน
โทร. 0-2577-3373
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายมู้หะหมัดยะเอส เล๊าะยอ
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร. 0-2577-5427
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวกัญจน์รัชต์  ลชิตาวงศ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-2577-5052-3
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นายวัชระ  สิงห์โตทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี
โทร. 0-2577-3375
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายอรรถพันธ์  ศรีศุภโอฬาร
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
โทร. 037-391298
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางรุจิราภรณ์ ปันปวง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี
โทร. 036-689850
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายอนุชิต  พรแดง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม
โทร. 034-355186
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวิญญู เสมียนรัมย์
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
โทร. 036-733126
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายไพโรจน์  ประสิทธิ์นอก
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี
โทร. 035-454081
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายผดุงศักดิ์  เฉลิมชาติ
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอ่างทอง
โทร. 035-949871
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวรัตติยา  โตจีน
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท
โทร. 056-466978
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ -
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี
โทร. 02-595-0626
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายจำนงค์  พร้อมมูล
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ
โทร. 02-174-4002
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายละมาตย์  ทะคง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี
โทร. 036-699-367
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายศักดา  จันทร์แก้ว
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-930-659
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายพินิจ  งาเนียม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร
โทร. 02-453-2216-7
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   
       
report อัตรากำลังของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1