ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้

     นายธนากร  นาเชียงใต้
     -
     ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน
     โทร. 0-2941-2116
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยวิศวกรรมอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อพัฒนาและกำหนดรูปแบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
         Bullet กำหนดมาตรฐานการสำรวจ การออกแบบ และก่อสร้างทางวิศวกรรม
         Bullet ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น เพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม
         Bullet ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโครงสร้างดิน โดยใช้วิธีทางวิศวกรรม เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างยั่งยืน
         Bullet วางแผน สำรวจ ออกแบบ และควบคุมการก่อสร้างงานแหล่งน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ด้วยมาตรการวิธีกล และงานทางด้านสถาปัตยกรรม
         Bullet วางแผน ควบคุม ดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล และยานพาหนะของกรมฯ
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายบุญชู อัญญะโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2941-2228
E-mail :  [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายวรัญญู  บัวขาว
ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี
โทร. 0-2579-8538
E-mail :  [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายสะคริษฐ์  ไพชยนต์
ผู้อำนวยการกลุ่มสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม
โทร. 0-2579-7553
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายภูวไนย  กิตติสุวรรณกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มมาตรฐานการสำรวจออกแบบการพัฒนาที่ดินด้านวิศวกรรม
โทร. 0-2579-8537
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์
ผู้อำนวยการกลุ่มวางโครงการ
โทร. 0-2579-8537
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายญาณเดช พรมดงมัน
ผู้อำนวยการกลุ่มเครื่องกล
โทร. 0-2941-2152
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายชัยวัฒน์ จะวิเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 1
โทร. 0-2579-8537
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวอุดมลักษณ์ อินทรกำแหง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 2
โทร. 0-2579-8537
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายจักรกฤษณ์  มิใย
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 3
โทร. 0-2562-5107
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายศรวิทย์  วรรธนะสาร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ 4
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของสำนักวิศวกรรมเพื่อการพัฒนาที่ดิน