ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นายสมโสถติ์ ดำเนินงาม
     Mr. Somsot Dumnoenngam
     ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
     โทร. 0-2579-0904
     E-mail : 
[email protected] 
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet สำรวจ วิเคราะห์ และจัดทำแผนที่ถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อจัดทำสำมะโนที่ดินด้านเกษตรกรรม
         Bullet ปรับปรุง ผลิต และให้บริการแผนที่ภาพถ่ายและข้อมูลทางแผนที่ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั่วประเทศ
         Bullet วิเคราะห์ และตรวจสอบที่ดินในเขตป่าไม้ถาวร เขตเขา ภูเขา และพื้นที่ที่มีความลาดชันเกินร้อยละ 35 รวมทั้งปรับปรุงแผนที่จำแนกที่ดิน โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายเป็นแผนที่ฐาน
         Bullet ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อการกำหนดมาตรฐานการสำรวจ และการทำแผนที่
         Bullet สำรวจ ตรวจสอบ ดูแลรักษา และซ่อมแซม โครงข่ายหมุดหลักฐานภาคพื้นดินของกรมฯ
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

จ.ส.อ.ราชวัลย์  กันภัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านสำรวจและทำแผนที่ภาพถ่าย 
โทร. 0-2579-0986
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

นางอนงค์ ไล้เลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2579-0934
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นายมณฑล  สุริยาประสิทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่
โทร. 0-2579-2273
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ว่าที่ ร.ต.หญิง อรุณวตรีฐ์ อิ่มสมบัติ
ผู้อำนวยการกลุ่มจัดการและบริการแผนที่และภาพถ่ายออร์โธสี 
โทร. 0-2579-0986
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวศิริพรรณ ทิมทับ
ผู้อำนวยการกลุ่มจำแนกประเภทที่ดิน
โทร. 0-2579-0390
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสุรีรัตน์  อุดมบุณยลักษณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 1
โทร. 0-2579-0780
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางสาวสุดาวรรณ  ไวยเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 2
โทร. 0-2561-2947
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

ว่าที่ ร.ต.อัครศิต นโรปการณ์
ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจและผลิตแผนที่และภาพถ่ายที่ 3
โทร. 0-2579-0540
E-mail : [email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

       
report อัตรากำลังของสำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่