ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางปวีณา  แสงเดือน
     Mrs. Paweena  Sangduen
     ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
     โทร. 0-2941-2608
     E-mail : 
[email protected]
     ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report กองการเจ้าหน้าที่  มีอำนาจหน้าที่
         Bullet บริหารงานทรัพยากรบุคคลและจัดระบบงานของกรมฯ
         Bullet ดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและพัฒนาระบบคุณธรรมของกรมฯ
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report กองการเจ้าหน้าที่  แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในได้ดังนี้

 

นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0-2579-5397
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
   

ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้  -ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-2941-2142
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นายพีรพัฒน์ พจน์สมพงษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงาน
และอัตรากำลัง
โทร. 0-2579-3497
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นายธนัท  จิ๋ววิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทร. 0-2941-0761
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางกิติยา  มงคลเกตุ
ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนประวัติ
และบำเหน็จความชอบ
โทร. 0-2941-1863
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

นางสาวชนิดา พลายจั่น
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาบุคคล
โทร. 0-2579-8514
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
นางมาลินี คุณะดิลก จำปาทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มวินัย
โทร. 0-2579-5397
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

-
ผู้อำนวยการกลุ่มสวัสดิการ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
โทร. 0-2579-7660
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)
ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้ นางสาวกมลพร  บุญศิริ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
โทร. 0-2579-2656
E-mail : 
[email protected]
ลักษณะงาน (Job Descriptions)

       
report อัตรากำลังของกองการเจ้าหน้าที่