ยังไม่มีคำอธิบายภาพนี้      นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์
     Ms. Wisetlak Pongchan
     ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
     โทร. 02-579-7740
     E-mail : 
[email protected]
       
report กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร   มีอำนาจหน้าที่
         Bullet เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
         Bullet ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
         Bullet ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรวมกับหน่วยงานกลางต่างๆ และหน่วยงานภายในกรม
         Bullet ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
       
report ลักษณะงาน (Job Descriptions)
       
report อัตรากำลังของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร