นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
การประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2

              วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภายนอก 44 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐทั้งในและนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธาน พร้อมเปิดเผยว่า การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี ของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาองค์การที่สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ สภาพการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก ตลอดจนการเชื่อมโยงและส่งเสริมแผนระดับที่ 2 กลไกการถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่การดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ระดับที่ 3 ให้เกิดผลลัพธ์ สัมฤทธิ์สนับสนุนและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างองค์การในการปรับจุดอ่อน ลดข้อจำกัดที่มีอยู่เดิม พัฒนาศักยภาพให้องค์การเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนและความซับซ้อนในปัจจุบันและอนาคต

           กรมพัฒนาที่ดิน มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินไปสู่ High Value Dataset วิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัลโดยสร้างค่านิยมองค์กร “ทีมดี ดินดี”

           ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา ได้รับทราบกรอบแนวคิดและกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ภายใต้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ เสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง อาทิ การใช้ที่ดิน การบริหารจัดการทรัพยากรดิน การจัดการข้อมูล การวิจัย ตลอดจนทิศทางการพัฒนาองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อให้กรมพัฒนาที่ดินได้นำไปปรับปรุงอันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ดินและภาคเกษตรกรรมต่อไป

           โดยมี นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงการชี้แจง กรอบทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสุมิตรา วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มอนุสัญญาการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) และดำเนินรายการโดย นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความความร่วมมือกับต่างประเทศ

                  รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน