นางสาวเบญจพร ชาครานนท์
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1

               วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ จากหน่วยงานภายในกรมฯ และหมอดินอาสา โดยมีนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมฯ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงการชี้แจง กรอบทิศทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุม โดยมี นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายอัธยะ พินจงสกุลดิษฐ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายปรเมศร์ ชะดี ผู้อำวยการกลุ่มโครงการพิเศษ นางสาววิเศษลักษณ์ พงษ์จันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และนางสาวพยัตติกา พลสระคู ผู้อำนวยการกลุ่มอนุสัญญาการต่อต้านการแปลงสภาพเป็นทะเลทราย ร่วมเป็นวิทยากรในช่วงนำเสนอ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ดำเนินรายการโดย นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานความความร่วมมือกับต่างประเทศ

               สรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570” มีค่านิยมหลัก (Core Values) TEAM for Soils (ทีมดีดินดี) T : Team work (สร้างทีม) E : Energetic (ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง) A : Agile (คล่องแคล่ว) M : Move forward (มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ที่ดินให้เหมาะสมด้วยระบบบริหารจัดการเชิงรุก 2) บริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรดินและที่ดินไปสู่ High Value Dataset 3) วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาที่ดินให้เป็นองค์กรอัจฉริยะทางดิน และ 4) ยกระดับองค์การเข้าสู่ระบบราชการดิจิทัล โดยมีโครงการสำคัญที่สนับสนุนเป้าหมายภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย BCG ภาคการเกษตร นโยบายที่เกี่ยวข้อง และรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางการเกษตร โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล โดยผู้บริหาร และบุคลากร กรมพัฒนาที่ดินจะได้ขับเคลื่อนแผนดังกล่าว ผ่านค่านิยมขององค์กร “ทีมดีดินดี” (TEAM for Soils) ให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างเป็นรูปธรรม

                กรมพัฒนาที่ดิน จะได้ปรับปรุง (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน จากการเก็บรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ของหน่วยงานภายในกรมฯ และหมอดินอาสาที่เกี่ยวข้อง โดยนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดินระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สามารถกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างเหมาะสมและนำไปปฏิบัติราชการได้ และตอบสนองต่อความต้องการของทุกภาคส่วนได้อย่างแท้จริงต่อไป

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน