นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ
รองอธิบดีด้านบริหาร
ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565

               วันจันทร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2565 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยมี ดร. ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123) อาคาร 1 ชั้น 2 โดยที่ประชุมได้รับทราบกำหนดวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ดังนี้ วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 วันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล และวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นอกจากนี้ ได้มีการมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงานในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2565 ให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันพืชมงคลประจำปี 2565 ต่อไป

                ทั้งนี้ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลแก่การผลิตพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศไทย มุ่งหมายบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรของชาติ เมื่อย่างเข้าสู่ต้นฤดูกาลเพาะปลูกทุกปี นับตั้งแต่โบราณจวบจนปัจจุบันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

                รายงาน/ภาพ :  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน