สพข.5 ลงพื้นที่ทำประชาพิจารณ์ ในโครงการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่ดินเค็ม บนบริเวณพื้นที่รับน้ำ (Recharge area) ปี 2566 ณ จ.อุดรธานี