......


........ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564  

       . รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2564 


.
       ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  

........ ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซือจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

........ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ. 2563

........ ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กรมพัฒนาที่ดิน

........ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต กระบวนงานตรวจรับเครื่องใช้สำนักงาน

........ คู่มือการป้องกันการกระทำความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

........ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

........ ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม

........ เรื่อง การแจ้งรูปแบบการจัดส่งเอกสารฎีกาขอพระราชทานความเป็นธรรม
และฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือแก่ส่วนราชการเพื่อพิจารณาดำเนินการ

         เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

........ เรื่อง มาตรการกลไกในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

........ เรื่อง มาตรการการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

........ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรการ กลไกการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

........ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

........ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตประพฤติมิชอบ

........
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม

........
ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และมีคุณธรรม (ภาษาอังกฤษ)|

.       
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน (แก้ไขเพิ่มเติม)

........
คำสั่ง เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมพัฒนาที่ดิน

........ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน

........ ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ กรณีการให้หรือรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด