การจัดการดินปัญหาที่เกิดตามธรรมชาติ
..ดินเปรี้ยวจัด
..ดินอินทรีย์
..ดินเค็ม
..ดินทราย
..ดินตื้น
..ดินในพื้นที่ลาดชัน
   
การจัดการดินปัญหาที่เกิดจากการใช้ประโยชน์
..ดินดาน
..ดินปนเปื้อน