ติดต่อเรา (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม)
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ภายใน. 1387 ..โทรศัพท์/โทรสาร. 02-579-2656
อีเมล์ : psd_9@ldd.go.th
   
ติดต่อเรา (กลุ่มวินัย)
กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดิน
โทรศัพท์ภายใน. 1300 ..โทรศัพท์/โทรสาร. 02-579-5397
อีเมล์ : psd_6@ldd.go.th