การนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 
การนำเสนอผลงานวิชาการภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ จำนวน 6 สาขา
 
1.
เคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และธาตุอาหารพืช
 
2.
เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
 
3.
จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
 
4.
สิ่งแวดล้อมและมลพิษทางดิน
 
5.
ฟิสิกส์ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
 
6.
การสำรวจดิน ข้อสนเทศทางดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
     
ภาคนิทรรศการ
   
   
     
ภาคบรรยาย