การส่งบทความการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 
การสมัครและส่งบทความ
 
-
ขณะนี้สิ้นสุดการส่งบทความ (ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2560) สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ หรือแก้ไข
 
-
ผลงานที่จะนำเสนอภาคบรรยาย จะต้องส่งทั้งบทคัดย่อและเรื่องเต็มสำหรับผลงานที่จะเสนอภาคนิทรรศการ จะต้องส่งบทคัดย่อ หรือส่งบทคัดย่อและเรื่องเต็ม ในกรณีที่มีความประสงค์ให้ลงพิมพ์ผลงานในเอกสารประกอบการประชุม (proceeding)
 
-
คำแนะนำการเตรียมต้นฉบับและตัวอย่าง คลิ๊ก   
 
-
คำแนะนำในการเสนอผลงานภาคนิทรรศการ คลิ๊ก   
     
กำหนดวันรับบทความ
 
-
วันสุดท้ายของการรับบทความ 30 พฤษภาคม 2560 (ขยายเวลาถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560)
 
-
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความและแจ้งผู้ส่งผลงานแก้ไข 15 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
 
-
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์นำเสนอผลงานภาคบรรยายและนิทรรศการ 30 มิถุนายน 2560
 
-
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน 15 กรกฎาคม 2560