การลงทะเบียนการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน
    - การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5
 
อัตราค่าลงทะเบียน
    บุคคลทั่วไป 1,800 บาท
    สมาชิกสมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย 1,600 บาท
    นิสิต นักศึกษา   800 บาท
    ** กำหนดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 **  (ขยายเวลาถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560)
   
 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
 
ผู้ติดต่อประสานงาน
    - คุณอโนชา เทพสุภรณ์กุล , คุณภรภัทร นพมาลัย โทรศัพท์ 02-562-5114 โทรสาร 02-579-7687
    - คุณถนอมขวัญ ทิพวงศ์ , คุณจารุภรณ์ โต๊ะแสง โทรศัพท์/โทรสาร 02-579-1908
    - คุณดวงดอม กำเนิดทรัพย์ โทรศัพท์ 02-562-5100 ต่อ 1328