กำหนดการประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 5

เวลา
วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560
ห้อง
07.00 – 09.00
ลงทะเบียน หน้าห้องประชุม
09.00 – 09.30
พิธีเปิดการประชุม/พิธีเปิดนิทรรศการและการแสดงผลงานวิชาการ
ประธานพิธีเปิด : อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
ผู้กล่าวรายงาน : รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง
ห้องวายุภักษ์ 3-4
09.30 – 10.00
การบรรยายพิเศษ 1 เรื่อง ขับเคลื่อนเกษตรไทย ด้วย Thailand 4.0
โดย นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ห้องวายุภักษ์ 3-4
10.00 – 10.30
พักรับประทานอาหารว่าง  
10.30 – 12.30
การเสวนา 1 เรื่อง Thailand 4.0 กับความท้าทายภาคการเกษตรไทย ห้องวายุภักษ์ 3-4
  ผู้ดำเนินการเสวนา
  1. รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ร่วมเสวนา
  2. รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ  ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
  3. ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร  นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
  4. นางสาวจริยา สุทธิไชยา  เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
12.30 – 13.30
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.30 – 15.00
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (แบ่งเป็น 2 ห้อง)
    - สาขาเคมีดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารพืช ห้องวายุภักษ์ 3-4
    - สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน
  - สาขาสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางดิน
ห้อง BB-406
15.00 – 15.15
พักรับประทานอาหารว่าง  
15.00 – 17.00
การนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ  
     
วันที่
วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560
ห้อง
09.00 – 10.30
การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (แบ่งเป็น 2 ห้อง)
    - สาขาเทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย ห้องวายุภักษ์ 3-4
    - สาขาฟิสิกส์ดินและการอนุรักษ์ดินและน้ำ
  - สาขาการสำรวจดิน ข้อสนเทศทางดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ห้อง BB-406
10.30 – 11.00
พักรับประทานอาหารว่าง  
11.00 – 11.45

การบรรยายพิเศษ
เรื่อง "สืบสานพระราชปณิธานรัชการที่ 9 พระบิดาแห่งการพัฒนาเกษตรไทย"
โดย ศ.พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร   ราชบัณฑิต

ห้องวายุภักษ์ 3-4่
11.45 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 15.00
การเสวนา เรื่อง "นวัตกรรมดินและปุ๋ย ความก้าวหน้าการพัฒนาสู่เกษตร 4.0" ห้องวายุภักษ์ 3-4
  ผู้ดำเนินการเสวนา
  1. นายสมศักดิ์ สุขจันทร์  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน
ผู้ร่วมเสวนา
  2. ดร.สถาพร ใจอารีย์  ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน
  3. นายไพฑูรย์ ประภาถะโร  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อยฯ บ.น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์ จำกัด
  4. นายธนัท ทรงเมธากฤตย์  บริษัท ธาอัส จำกัด
  5. นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ  หมอดินอาสาดีเด่นจังหวัดสุพรรณบุรี
15.00 – 15.15
พักรับประทานอาหารว่าง  
15.15 – 16.00
การมอบรางวัลดีเด่นการนำเสนอภาคบรรยายและภาคนิทรรศการ
และปิดการประชุม